Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

 1. Január  2.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a Cs.A.K Alapítvány- Csodákért, Alapítványokért, Közösen  Alapítvány (a továbbiakban: Szolgáltató vagy CS.A.K Alapítvány) üzemeltetésében működő csakalapitvany.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználásának feltételeit. A honlap, illetve egyes tartalmi elemeinek megnyitása, s bármely szolgáltatás igénybevétele az csakalapitvany.hu honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételek és adatkezelési elvek elolvasását és elfogadását jelenti.

 

 1. Üzemeltetői adatok

Név: Csodákért, Alapítványokért, Közösen  (CS.A.K) Alapítvány

Székhely: 4287 Vámospércs Arany János u 29.

Adószám: 18876268-2-09

Szerződés nyelve: magyar

Ügyfélszolgálat: csakalapitvany@gmail.com

Telefon: +36-20-9644140

A szolgáltatási szoftver a CS.A.K Alapítvány tulajdona. A szolgáltatást a Cs.A.K Alapítvány üzemelteti, az oldal technikai karbantartását a Elme-Projekt Kft. végzi.

 

 1. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató és a honlapot használó személyek, szervezetek közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.

A Felhasználók jelen ÁSZF rendelkezéseit a regisztrációjuk időtartama, illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevétele ideje alatt kötelesek teljesíteni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért, és rajta keresztül az Adományozók a Szervezetek felé nem érvényesíthetnek jogokat.

Amennyiben a Szervezet érdekkörében felmerült szerződésszegés, vagy más jogellenes magatartás következtében a Szolgáltatót kár éri, vagy vele szemben ilyen igényt terjesztenek elő, úgy őt a Szervezet köteles a következmények alól mentesíteni, a folyamatban lévő eljárás esetében mentesítését elősegíteni, peres eljárás esetén beavatkozóként perbe lépni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét ne engedélyezze.

A Szolgáltató érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) a Szolgáltatót felelősség nem terheli, és kizár mindennemű kártérítési igényt. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szolgáltató vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.

 1. SZERVEZETEK

Civil szervezetek feltöltése a honlapra ezen ÁSZF alapján történik.

Civil szervezetek feltöltésére kizárólag a, Magyarországon bejegyzett és működő Alapítvány vagy Egyesület  „ Szervezet” jogosult. A regisztrációhoz  jogosultság szükséges, amelyet a honlap adminisztratív felületén kérelmezhet a Szervezet a regisztrációs felület kitöltésével.

A honlapra magyar nyelvű adatok, illetve Kampány anyagok tölthetőek fel.. A honlapon minden szolgáltatás magyar nyelven érhető el.

Kizárólag társadalmilag hasznos, közösségi célú Kampányok tölthetőek fel a honlapra. A Kampányok nem irányulhatnak elsődlegesen gazdasági haszonszerzésre. Kampány nem ütközhet jogszabályba vagy más, a Szolgáltató által tiltottnak minősített tevékenységbe. Tiltottnak minősülnek azok a tevékenységek, amelyek részben vagy egészében társadalmi, etnikai csoport ellen irányulnak, diszkriminatívak, uszító vagy pornográf tartalmúak, alkohol, dohány vagy tiltott szerek fogyasztására motiválnak, közerkölcsbe ütköznek, személyiségi jogokat sértő üzeneteket tartalmaznak.

A jogosultság mérlegelése a Szolgáltató kizárólagos jogköre. A Szolgáltatónak joga van regisztrációk visszautasítására és letiltására, amennyiben egyoldalúan úgy ítéli meg, hogy a regisztráció jogszabályba ütközik vagy tiltottnak minősülő tevékenységre irányul, illetve a Szervezet vagy a Kampány alapötlete alkalmatlan a választott formában a megbízható alapítványok egyesületek közé soroláshoz.. A Szervezet ezzel kapcsolatban semmilyen kárigénnyel nem élhet a Szolgáltató felé.

A regisztráció nem adomány gyűjtésére szolgál. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy azt a regisztráló szervezetet kizárja aki a felületet nyilvánvalóan adományszerzés céljára használja.

1 Szervezeti Regisztráció

A szervezeti regisztráció (civilszervezet esetében az adószám alapján történő azonosítást követően) a Szervezeti Adatlapon történik.

 

A regisztráció során a szervezetről a következő adatok megadása kötelező:

 • kép
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • szervezet rövid neve
 • szlogen
 • logó
 • tevékenységi kör
 • tevékenység leírás
 • weboldal címe
 • Facebook oldal címe
 • feltöltött dokumentum

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁMOGATÁSRA (ÁSZF)

Köszönjük, hogy adományával támogatja azt a célt, amelyet Pálfalvi Petra a Cs.A.K Alapítvány -Csodákért, Alapítványokért, Közösen Alapítvány hosszú évtizedek fáradtságos munkájával kíván elérni. Adománya közelebb hoz minket a cél megvalósításához.

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t, melyben a Cs.A.K Alapítvány tájékoztatja támogatóit (továbbiakban: Támogató) a köztük létrejövő szerződés – támogatási szerződés – általános feltételeiről.

AZ ÁSZF-t ”MEGISMERTEM, MEGÉRTETTEM ÉS ELFOGADOM” BEJELÖLÉSÉVEL A TÁMOGATÓ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELFOGADJA.

 1. Az ALAPÍTVÁNY és a Támogató között a szerződés a Támogató általi önkéntes regisztrációval, az ÁSZF elfogadásával és a fizetés eszközlésével érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. Az alkalmazás a Támogatóval ily módon létrejött írásbeli szerződés lényeges feltételeiről visszaigazolást küld a támogató által megadott email címre. A visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor. A szerződéskötés nyelve a magyar.
 2. A Alapítvány és a Támogató között létrejött szerződés szerint a Támogató az Alapítvány közhasznú céljának érdekében pénzügyi támogatást nyújt az Alapítvány részére, amelyet az alapítvány köszönettel elfogad. A Támogató saját maga, önkéntesen és befolyásmentesen dönti el, hogy ad-e támogatást, az Alapítvány részére, ha igen, azt mikor, milyen módon és milyen összegben teszi. A támogatás akkor minősül az Alapítvány részére nyújtott támogatásnak, ha az: a) banki utalás esetében az Alapítvány bankszámláján jóváírásra kerül, b) az Alapítvány pénztárában készpénzben befizetésre kerül c) honlapon keresztül történő bankkártyás fizetés esetében megtörténik a fizetés, és erről a rendszer visszaigazolást küld a Támogató részére.
 3. A támogatás összegén felül az Alapítvány egyéb költséget nem számít fel, a bankkártyás fizetés esetén fogadó bank mindenkor hatályos hirdetményei alapján kezelési költsége az Alapítványt terheli. Banki utalással eszközölt fizetés esetén a küldő és fogadó bank mindenkor hatályos hirdetményei alapján utalási, kezelési költségek kerülhetnek felszámításra.
 4. Az Alapítvány a Támogató részére a hatályos jogszabályok szerint állítja ki a támogatási igazolást, vagy számlát amennyiben a Támogató ezt kéri.
 5. A támogató az alapítvány honlapján tájékozódhat az Alapítvány közhasznú céljáról, tevékenységéről, eredményeiről. A hatályos jogszabályok szerint megtekintheti az Alapítvány  beszámolóját.
 6. Az ALAPÍTVÁNY és a Támogató között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (a fizetés eszközlése, illetve igény esetén támogatási igazolás nyújtása). Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban (email és annak visszaigazolása) bármikor módosíthatják. A szerződés felmondására – tekintettel a szolgáltatás természetére – nincsen jogi lehetőség.
 7. A szerződéstől a Támogató vagy az Alapítvány a fizetés tényleges eszközléséig állhat el.
 8. A szerződés felbontható a felek közös megegyezésével, vagy: a) az Alapítvány által, ha a támogatás jó erkölcsbe ütközik, vagy jogszabály megkerülésével eszközölték; a Támogató részéről, ha a szerződés semmisségét vagy megtámadását megalapozó körülmények állnak fenn, vagy a támogatás eszközlését követő 14 napon belül körülményeiben olyan lényeges változás történik, amely a támogatás visszakövetelésére ad alapot. Felbontás és a támogatónak való visszafizetés esetén az Alapítvány kamatot nem fizet, az utalás költségeit a Támogató viseli, kivéve ha a felbontásra az Alapítvány felróható magatartása miatt kerül sor.
 9. A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF irányadó. Magatartási kódexnek az ALAPÍTVÁNY nem vetette alá magát.
 1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor         hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a Pp. általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben.

Vámospércs, 2018.01.02