ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek

2018. Január  2.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a Cs.A.K Alapítvány- Csodákért, Alapítványokért, Közösen  Alapítvány (a továbbiakban: Szolgáltató vagy CS.A.K Alapítvány) üzemeltetésében működő csakalapitvany.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználásának feltételeit. A honlap, illetve egyes tartalmi elemeinek megnyitása, s bármely szolgáltatás igénybevétele az csakalapitvany.hu honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételek és adatkezelési elvek elolvasását és elfogadását jelenti.

 

I. Üzemeltetői adatok

Név: Csodákért, Alapítványokért, Közösen  (CS.A.K) Alapítvány

Székhely: 4287 Vámospércs Arany János u 29.

Adószám: 18876268-2-09

Szerződés nyelve: magyar

Ügyfélszolgálat: csakalapitvany@gmail.com

Telefon: +36-20-9644140

A szolgáltatási szoftver a CS.A.K Alapítvány tulajdona. A szolgáltatást a Cs.A.K Alapítvány üzemelteti, az oldal technikai karbantartását a Elme-Projekt Kft. végzi.

 

II. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató és a honlapot használó személyek, szervezetek közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.

A Felhasználók jelen ÁSZF rendelkezéseit a regisztrációjuk időtartama, illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevétele ideje alatt kötelesek teljesíteni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért, és rajta keresztül az Adományozók a Szervezetek felé nem érvényesíthetnek jogokat.

Amennyiben a Szervezet érdekkörében felmerült szerződésszegés, vagy más jogellenes magatartás következtében a Szolgáltatót kár éri, vagy vele szemben ilyen igényt terjesztenek elő, úgy őt a Szervezet köteles a következmények alól mentesíteni, a folyamatban lévő eljárás esetében mentesítését elősegíteni, peres eljárás esetén beavatkozóként perbe lépni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét ne engedélyezze.

A Szolgáltató érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) a Szolgáltatót felelősség nem terheli, és kizár mindennemű kártérítési igényt. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szolgáltató vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.

 1. SZERVEZETEK

Civil szervezetek feltöltése a honlapra ezen ÁSZF alapján történik.

Civil szervezetek feltöltésére kizárólag a, Magyarországon bejegyzett és működő Alapítvány vagy Egyesület  „ Szervezet” jogosult. A regisztrációhoz  jogosultság szükséges, amelyet a honlap adminisztratív felületén kérelmezhet a Szervezet a regisztrációs felület kitöltésével.

A honlapra magyar nyelvű adatok, illetve Kampány anyagok tölthetőek fel.. A honlapon minden szolgáltatás magyar nyelven érhető el.

Kizárólag társadalmilag hasznos, közösségi célú Kampányok tölthetőek fel a honlapra. A Kampányok nem irányulhatnak elsődlegesen gazdasági haszonszerzésre. Kampány nem ütközhet jogszabályba vagy más, a Szolgáltató által tiltottnak minősített tevékenységbe. Tiltottnak minősülnek azok a tevékenységek, amelyek részben vagy egészében társadalmi, etnikai csoport ellen irányulnak, diszkriminatívak, uszító vagy pornográf tartalmúak, alkohol, dohány vagy tiltott szerek fogyasztására motiválnak, közerkölcsbe ütköznek, személyiségi jogokat sértő üzeneteket tartalmaznak.

A jogosultság mérlegelése a Szolgáltató kizárólagos jogköre. A Szolgáltatónak joga van regisztrációk visszautasítására és letiltására, amennyiben egyoldalúan úgy ítéli meg, hogy a regisztráció jogszabályba ütközik vagy tiltottnak minősülő tevékenységre irányul, illetve a Szervezet vagy a Kampány alapötlete alkalmatlan a választott formában a megbízható alapítványok egyesületek közé soroláshoz.. A Szervezet ezzel kapcsolatban semmilyen kárigénnyel nem élhet a Szolgáltató felé.

A regisztráció nem adomány gyűjtésére szolgál. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy azt a regisztráló szervezetet kizárja aki a felületet nyilvánvalóan adományszerzés céljára használja.

1 Szervezeti Regisztráció

A szervezeti regisztráció (civilszervezet esetében az adószám alapján történő azonosítást követően) a Szervezeti Adatlapon történik.

 

A regisztráció során a szervezetről a következő adatok megadása kötelező:

 • kép
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • szervezet rövid neve
 • szlogen
 • logó
 • tevékenységi kör
 • tevékenység leírás
 • weboldal címe
 • Facebook oldal címe
 • feltöltött dokumentum

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁMOGATÁSRA (ÁSZF)

Köszönjük, hogy adományával támogatja azt a célt, amelyet Pálfalvi Petra a Cs.A.K Alapítvány -Csodákért, Alapítványokért, Közösen Alapítvány hosszú évtizedek fáradtságos munkájával kíván elérni. Adománya közelebb hoz minket a cél megvalósításához.

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t, melyben a Cs.A.K Alapítvány tájékoztatja támogatóit (továbbiakban: Támogató) a köztük létrejövő szerződés – támogatási szerződés - általános feltételeiről.

AZ ÁSZF-t ”MEGISMERTEM, MEGÉRTETTEM ÉS ELFOGADOM” BEJELÖLÉSÉVEL A TÁMOGATÓ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELFOGADJA.

 1. Az ALAPÍTVÁNY és a Támogató között a szerződés a Támogató általi önkéntes regisztrációval, az ÁSZF elfogadásával és a fizetés eszközlésével érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. Az alkalmazás a Támogatóval ily módon létrejött írásbeli szerződés lényeges feltételeiről visszaigazolást küld a támogató által megadott email címre. A visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor. A szerződéskötés nyelve a magyar.
 2. A Alapítvány és a Támogató között létrejött szerződés szerint a Támogató az Alapítvány közhasznú céljának érdekében pénzügyi támogatást nyújt az Alapítvány részére, amelyet az alapítvány köszönettel elfogad. A Támogató saját maga, önkéntesen és befolyásmentesen dönti el, hogy ad-e támogatást, az Alapítvány részére, ha igen, azt mikor, milyen módon és milyen összegben teszi. A támogatás akkor minősül az Alapítvány részére nyújtott támogatásnak, ha az: a) banki utalás esetében az Alapítvány bankszámláján jóváírásra kerül, b) az Alapítvány pénztárában készpénzben befizetésre kerül c) honlapon keresztül történő bankkártyás fizetés esetében megtörténik a fizetés, és erről a rendszer visszaigazolást küld a Támogató részére.
 3. A támogatás összegén felül az Alapítvány egyéb költséget nem számít fel, a bankkártyás fizetés esetén fogadó bank mindenkor hatályos hirdetményei alapján kezelési költsége az Alapítványt terheli. Banki utalással eszközölt fizetés esetén a küldő és fogadó bank mindenkor hatályos hirdetményei alapján utalási, kezelési költségek kerülhetnek felszámításra.
 4. Az Alapítvány a Támogató részére a hatályos jogszabályok szerint állítja ki a támogatási igazolást, vagy számlát amennyiben a Támogató ezt kéri.
 5. A támogató az alapítvány honlapján tájékozódhat az Alapítvány közhasznú céljáról, tevékenységéről, eredményeiről. A hatályos jogszabályok szerint megtekintheti az Alapítvány  beszámolóját.
 6. Az ALAPÍTVÁNY és a Támogató között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (a fizetés eszközlése, illetve igény esetén támogatási igazolás nyújtása). Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban (email és annak visszaigazolása) bármikor módosíthatják. A szerződés felmondására – tekintettel a szolgáltatás természetére – nincsen jogi lehetőség.
 7. A szerződéstől a Támogató vagy az Alapítvány a fizetés tényleges eszközléséig állhat el.
 8. A szerződés felbontható a felek közös megegyezésével, vagy: a) az Alapítvány által, ha a támogatás jó erkölcsbe ütközik, vagy jogszabály megkerülésével eszközölték; a Támogató részéről, ha a szerződés semmisségét vagy megtámadását megalapozó körülmények állnak fenn, vagy a támogatás eszközlését követő 14 napon belül körülményeiben olyan lényeges változás történik, amely a támogatás visszakövetelésére ad alapot. Felbontás és a támogatónak való visszafizetés esetén az Alapítvány kamatot nem fizet, az utalás költségeit a Támogató viseli, kivéve ha a felbontásra az Alapítvány felróható magatartása miatt kerül sor.
 9. A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF irányadó. Magatartási kódexnek az ALAPÍTVÁNY nem vetette alá magát.

     10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor         hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a Pp. általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben.

Vámospércs, 2018.01.02

 

 

A www.csakalapitvany.hu adatkezelési tájékoztatója

 

Kedves felhasználónk!

Alapítványunk elkötelezett a hatályos jogszabályokban megfogalmazott tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása iránt.

www.csakalapitvany.hu honlap használata során az általad megadott személyes adatokat a Csodákért, Alapítványokért, Közösen ( CS.A.K ) Alapítvány kezeli, melynek elérhetősége:

4287 Vámospércs Arany János utca 29.

Adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseket az csakalapitvany@gmail.com címen fogadjuk.

 

www.csakalapitvany.hu honlap működtetése során adatfeldolgozót veszünk igénybe, amely a honlap technikai működtetését végzi: Elme- Projekt  Kft. 4031 Debrecen, Tőzsér utca 5/b. Fszt. 2.

Az adatkezelés háttere

Ha adományozó kívánsz lenni, akkor az www.csakalapitvany.hu honlapon keresztül   támogathatsz internetes banki átutaláson keresztül. 

Kezelt adatok köre:

Bankkártyás adományozáskor a következő adataid szükséges megadnod:

 • Családi és utónév (kötelező, becenév is megadható)
 • E-mail cím (kötelező)
 • Támogatási összeg
 • Személyes üzenet

 

Adományozáskor az alább felsorolt adatkezelésekhez is hozzájárulhatsz.

 • Szeretné-e az Adományozó, hogy neve megjelenjen a támogatók között a honlapon az adományozók között
 • Beleegyezik-e, hogy az adataihoz (név, email, regisztráció során megadott adatok esetén telefon és lakcím is) a támogatott szervezet kapcsolatfelvétel céljából hozzáférhessen.
 • személyes üzenet (szervezet számára és a nyilvános felületen elérhető)

A felsorolt adatokat elkülönített adatbázisban tároljuk.

 

Rendszerüzenetek:

A szolgáltatás igénybe vételével (adományozás) hozzájárulsz, hogy a megadott email címre az általad támogatott kampányhoz köthető híradásokat – beszámolókat küldjünk.

Az alábbi rendszerüzeneteket küldjük számodra, hogy követni tudd a kampányt, adományod hasznosulását:

 • köszönőlevél sikeres adományozásról (rendszeres bankkártyás megbízás esetén havonta, levonást követően is)
 • új beszámoló lett feltöltve
 • kampány lezárult (sikeresen/sikertelenül)
 • technikai üzenetek (jelszóemlékeztető, rendszeres adomány módosítás, törlés)

+

 • évente egyszer tájékoztatást küldünk számodra a csakalapitvany.hu aktualitásairól, eredményeiről.

 

Az oldalhoz kapcsolódó esetleges új programok, akciók esetén emailt küldünk, amiben hozzájárulásodat kérjük adataid programban, akcióban történő kezelésére.

Adományozás során, és regisztrációkor megadott adatok kezelésének célja, jogalapja, módja:

 

Ha megadtad a hozzájárulást, hogy az adatokat a támogatott szervezet számára elérhetővé tegyük, abból a célból kezeljük, hogy a szervezet fel tudja venni veletek a kapcsolatot, be tudjon számolni a továbbiakban is a támogatott tevékenységről. A neved, email címed, és ha regisztrált vagy, és regisztráció során megadtad, a telefonszámod és a lakcímed kerül átadásra a szervezetnek. Az adatok kezelési ideje a szervezet kampányának (CSAK Alapítvány-al kötött szerződésének) lejártát követő 5 év.

 

Ha hozzájárultál, hogy a támogatásodat neveddel együtt jelenítsük meg az oldalon az adományozók között, adatodat abból a célból kezeljük, hogy az adomány nyilvánosságát, hitelességét növeljük, amely cél nem szűnik meg, így ha nem kéred törlését, az oldal működéséig kezeljük.

 

Ha nem járultál hozzá, hogy publikus legyen az adományod, illetve adataid szervezetnek való továbbadását sem kérted, adataid abból a célból kezeljük, hogy az adományozási szolgáltatást végre tudjuk hajtani, így az utolsó rendszerüzenet küldése után (ami az adományozott program megvalósításáról szóló beszámoló értesítése, max. 1,5 év), adataidat anonimizáljuk, a rendszereinkben már csak az összeg és a tranzakcióhoz kapcsolódó információk maradnak meg.

 

 

A honlap szolgáltatásait és azok hatékonyságát rendszeresen felülvizsgáljuk és fejlesztjük. Az adataidat anominizáltan társadalomtudományi, történeti-kutatási, statisztikai és honlap-fejlesztési célból felhasználjuk.  Az adatok közül a nem, születés éve, végzettség kizárólag anonimizáltan, kutatási célra használjuk.

 

Jogaid:

Ezen adatkezelések esetén is jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból tiltakozhass a vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség (pl. például KSH, vagy egyéb állami szerv felé történő kötelező adatszolgáltatás).

Az adatkezelés időtartama után évente egyszer felhívást küldünk, melyben megerősítheted tájékoztatási igényed, vagy jelezheted, hogy a szolgáltatásra a továbbiakban is vagy már nem tartasz igényt. Amennyiben az említett felhívásra kifejezetten nem reagálsz, adataidat 30 napos határidővel töröljük.  

Alapítványunk a honlapon rögzített adatait külföldre, vagy más szervezet részére beleegyezés nélkül nem továbbítja.

A rád vonatkozó személyes adatokról kivonatot kérhetsz (ha regisztrált felhasználó vagy, akkor a hozzáférés során adatait bármikor megtekintheted), azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérheted, illetve tiltakozhatsz bizonyos személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben ez szükséges: adataidat Microsoft Word formátumban kikérheted, illetve annak más szervezetnek való megküldését kérheted (adathordozhatóság). Az adatkezeléshez való további hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A felsorolt igényeit szervezetünk a tudomásszerzéstől számított legfeljebb 30 naptári napon belül teljesíti.

Regisztrált szervezet adatai minden esetben a regisztráció elfogadásával egyidejűleg nyilvánosak és beleegyeznek az általuk megadott információk használatához a CS.A.K Alapítvány kampányaiban mint megbízható alapítványok és egyesületek.

A regisztrált szervezet bele egyezik abba, hogy a CS.A.K Alapítvány általi társadalmi szerepvállalás kampányaihoz a regisztrált szervezetet bemutassa vállalatoknak és cégvezetőknek. A kampány minden esetben közösen kerül kivitelezésre.

A regisztrált szervezet beleegyezik abba, hogy a szervezetét mint megbízható szervezetet kommunikálja és népszerűsítse a CS.A.K Alapítvány.

A regisztrált szervezet beleegyezik abba, hogy a megbízható civil szervezetek listájába kerüljön így a Magyarországi könyvelőknek, vállalatoknak nevüket elküldje azzal a céllal, hogy őket segíthetik támogatásukkal.

A regisztrált civil szervezet beleegyezik abba, hogy a CS.A.K alapítvány marketing és kommunikációs kampányaiban logóját, nevét, szlogenjét használja, mint megbízható szervezet Magyarországon.

 

Joga van az adatkezeléshez kapcsolódó panasz benyújtására az alábbi címen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu.

 

body_bg_decor
Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.